PATVIRTINTA

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto dekano

2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 610000-DV-14

 

VILNIAUS UNIVERSITETO CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO

STUDIJŲ SKYRIAUS

N U O S T A T A I

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studijų skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau – CHGF) studijų skyriaus (toliau – Skyrius) tikslą, uždavinius, funkcijas, Skyriaus darbuotojų teises ir pareigas.
 2. Skyrius yra vidinis organizacinis CHGF šakinis neakademinis padalinys, kurio veiklos tikslas – kokybiškai organizuoti ir efektyviai administruoti CHGF pirmosios ir antrosios pakopų studijų procesą.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Vilniaus universiteto statutu, Universiteto senato, tarybos, rektoriaus ir kanclerio teisės aktais, CHGF nuostatais, CHGF dekano įsakymais, kitais CHGF teisės aktais ir Nuostatais.
 4. Skyrius yra pavaldus CHGF studijų prodekanui.
 5. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, viešumo, efektyvumo, skaidrumo, geranoriško bendravimo, konstruktyvaus bendradarbiavimo su kitais Universiteto padaliniais, atsakomybės už priimtus sprendimus, inovatyvumo ir atvirumo principais, jo darbuotojų kompetencija, operatyvumu ir kita gerąja dalykine praktika.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

       6. Skyriaus uždaviniai:

     6.1. teikti su studijų vykdymu susijusias administracines, organizacines bei vidinės ir išorinės komunikacijos paslaugas CHGF studentams, klausytojams, dėstytojams ir CHGF valdymo organams;

      6.2. administruoti CHGF studentų ir klausytojų studijas bei tvarkyti studijų duomenis Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (toliau – VUSIS); pagal poreikį teikti šių duomenų apibendrinimą CHGF valdymo organams.

       6.3. vykdyti CHGF studentų ir klausytojų akademinį konsultavimą;

       6.4. rengti su CHGF studijų veikla susijusias ataskaitas;

       6.5. administruoti CHGF dėstytojų pedagoginį krūvį;

       6.6. organizuoti CHGF studijų viešinimą.

       7. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

       7.1. Administruoja priėmimo į studijas CHGF procesą:

     7.1.1. organizuoja ir administruoja stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą, reikalingą stojimui į CHGF studijų programas (jei tokie numatyti);

    7.1.2. suveda stojamųjų egzaminų, motyvacijos vertinimo rezultatus, pažymių duomenis į Vilniaus universiteto Internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (VU ISAS);

       7.1.3. renka ir saugo stojančiųjų į CHGF studijų programas išsilavinimą liudijančių dokumentų elektronines kopijas;

     7.1.4. sudaro sąlygas pakviestiesiems studijuoti į padalinio studijų programą studento ar klausytojo statuse laiku sudaryti studijų sutartis;

       7.1.5. informuoja ir konsultuoja stojančiuosius ir kitus suinteresuotus asmenis priėmimo į CHGF studijas klausimais;

       7.1.6. formuoja priimtų studentų srautus, skirsto studentus į grupes;

       7.1.7. sudaro sąlygas savalaikei studentų registracijai studijoms.

       7.2. Administruoja studijų procesą CHGF:

      7.2.1. pagal poreikį teikia su studijų CHGF vykdymu susijusią informaciją įvairiomis informavimo priemonėmis CHGF studentams, klausytojams, CHGF administracijai, dėstytojams, kitiems Universiteto darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

      7.2.2. rengia, tvarko ir saugo su studijų organizavimu ir administravimu susijusius CHGF dokumentus ir studijų duomenis;

       7.2.3. tvarko studentų ir klausytojų duomenis bei studijų įrašus VUSIS;

       7.2.4. administruoja studentų ir klausytojų su studijomis susijusių prašymų ir apeliacijų pateikimo procesą;

       7.2.5. tikrina VUSIS įvairaus pobūdžio studentų sąrašų (stipendijoms gauti, skolininkų, išbrauktųjų, pasirašančių už diplomą ir t. t.) tikslumą;

       7.2.6. administruoja studentų ir klausytojų tinkamą finansinių įsipareigojimų vykdymą Universitetui;

       7.2.7. administruoja studentų reitingavimą pagal studijų rezultatus ir studentų rotaciją;

       7.2.8. koordinuoja studijų pasiekimų rezultatų įforminimą;

       7.2.9. rengia studijų dalykų (modulių) įskaitymo dokumentus;

    7.2.10. rengia studijų elektroninius tvarkaraščius, egzaminų ar įskaitų laikymo ir perlaikymo tvarkaraščius, koordinuoja pokyčius šiuose tvarkaraščiuose;

       7.2.11. administruoja neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesą CHGF;

       7.2.12. administruoja studentų praktiką, konsultuoja studentus praktikos galimybių klausimais;

       7.2.13. rengia studentų ir partnerių apklausas apie praktiką ir šių apibendrina šių apklausų rezultatus;

       7.2.14. administruoja tarptautines sutartis dėl dėstytojų ir studentų mainų, koordinuoja jų įgyvendinimą;

       7.2.15. koordinuoja ryšių su socialiniais partneriais, darbdaviais palaikymą ir plėtotę;

       7.2.16. vykdo studentų ir absolventų karjeros stebėseną.

       7.3. Organizuoja ir administruoja studijų baigimo procesą CHGF:

      7.3.1. administruoja studentų studijų baigiamojo etapo VUSIS įrašus ir tvarko su studijų baigimu susijusią dokumentaciją;

       7.3.2. koordinuoja baigiamųjų darbų įkėlimą į Elektroninio sutapimų atpažinimo sistemą (ESAS);

       7.3.3. rengia, registruoja bei saugo CHGF įsakymus dėl pasirinktų baigiamųjų darbų temų bei vadovų tvirtinimo ir kitą baigiamųjų darbų (egzaminų) organizavimui reikalingą dokumentaciją;

       7.3.4. rengia ir išduoda nustatytos formos diplomų priedėlius, pažymėjimus, pažymas apie esamų ir buvusių CHGF studentų ir klausytojų studijas, dokumentų nuorašus, išrašus, kopijas;

       7.3.5. tikrina studijas užbaigusių studentų finansinių ir kitų įsiskolinimų statusą, koordinuoja studentų pasirašymą diplomų registracijos žurnale;

       7.3.6. peržiūri ir patikrina studijas užbaigusių studentų įgytus kreditus ir tvarko dokumentaciją neatitikimo studijuotos programos apimčiai kreditais atveju.

       7.4. Administruoja CHGF vykdomos studijų krypties (programos) vidinį ir išorinį vertinimą:

     7.4.1. bendradarbiaudamas su CHGF vykdomų studijų programų komitetais, koordinuoja naujų programų aprašų rengimą ir vykdomų studijų programų duomenų pagal studijų krypties vertinimo rodiklius rinkimą, padeda rengti vykdomų studijų programų tobulinimo planus;

      7.4.2. dalyvauja organizuojant CHGF išorinio vertinimo vizitus;

     7.4.3. organizuoja CHGF studentų ir dėstytojų apklausas, teikia apibendrintus duomenis bei siūlymus studijų administravimo ir vykdymo tobulinimo klausimais CHGF valdymo organams.

     7.5. Rengia ir CHGF tinklapyje viešina su studijomis susijusią informaciją.

     7.6. Vykdo CHGF dėstytojų krūvio apskaitą.

     7.7. Administruoja neformaliojo švietimo programų rengimą ir vykdymą.

    7.8. Vykdo kitas Universiteto teisės aktuose numatytas funkcijas ir su jomis susijusius CHGF tarybos, vadovų ir studijų programos komiteto pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJAI

 

 1. Skyrių sudaro Skyriaus vadovas ir CHGF darbuotojai, atsakingi už numatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą, kurie priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 2. Skyriui vadovauja skyriaus vadovas. Skyriaus vadovas yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus CHGF studijų prodekanui. Kai Skyriaus vadovas negali eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo funkcijas atlieka CHGF dekano įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas.
 3. Skyriaus darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę nustato CHGF darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis Nuostatais, CHGF nuostatais ir kitais Universiteto teisės aktais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus CHGF dekano įsakymu.
 2. Nuostatai keičiami CHGF dekano įsakymu išdėstant juos nauja redakcija.
 3. Su Nuostatais dokumentų valdymo sistemoje supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos