PATVIRTINTA

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto dekano

20  m.         d. įsakymu Nr.

 

VILNIAUS UNIVERSITETO CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO DIDAKTIKOS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Didaktikos centro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau – CHGF) Didaktikos centro (toliau – Centras) tikslą, uždavinius, funkcijas, Centro darbuotojų teises ir pareigas.
 2. Centras yra vidinis organizacinis CHGF šakinis neakademinis padalinys, tiesiogiai pavaldus CHGF dekanui, kurio veiklos tikslas – sukurti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų ir CHGF, organizuojant edukacines veiklas, mokymus ir keliant mokytojų kvalifikaciją; stiprinti chemijos ir geografijos didaktikos kompetencijas; Stiprinti bendradarbiavimą su bendrojo ugdymo mokyklomis; plėsti chemijos ir geografijos didaktikos mokymų ir konsultacijų pasiūlą.
 3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Vilniaus universiteto statutu, Universiteto senato, tarybos, rektoriaus, prorektorių ir kanclerio teisės aktais, CHGF nuostatais, CHGF dekano įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
 4. Centro veikla grindžiama teisėtumo, viešumo, efektyvumo, skaidrumo, geranoriško bendravimo, konstruktyvaus bendradarbiavimo su kitais Universiteto padaliniais, atsakomybės už priimtus sprendimus, inovatyvumo ir atvirumo principais, jo darbuotojų kompetencija, operatyvumu ir kita gerąja dalykine praktika.

 

II SKYRIUS

CENTRO UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Centro uždaviniai:
  • koordinuoti STEAM (STEAM – angl. Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics)) programų įgyvendinimą;
  • didinti CHGF bendradarbiavimą STEAM srityje su mokyklomis ir regioniniais STEAM centrais;
  • užtikrinti nuoseklią STEAM ugdymo veiklų, įgyvendinamų Universitete, sklaidą;
  • rengti metodinę medžiagą ir organizuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą;
  • organizuoti konferencijas, tobulinant dalykines mokinių ir mokytojų chemijos, geografijos ir geologijos žinias;
  • inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti su pedagogika susijusių projektų vykdymą su Lietuvos ir užsienio partneriais.
 2. Centras, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • koordinuoja ir organizuoja laboratorinius darbus mokytojams, keliant jų kvalifikaciją, bei mokiniams;
  • organizuoja STEAM veiklų ir programų populiarinimą ir sklaidą mokyklose;
  • dalyvauja STEAM centrų veikloje, rengiant metodinę medžiagą, bei kitose jų organizuojamose veiklose, populiarinant chemijos, geografijos ir geologijos dalykus;
  • nacionalinių ir tarptautinių   projektų,   susijusius su Centro veikla, inicijavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą savarankiškai arba su partneriais;
  • administruoja neformaliojo švietimo programų rengimą ir vykdymą;
  • dalyvauja organizuojant Chemijos ir Geografijos olimpiadas;
  • rengia metodinę medžiagą bei konsultuoja mokyklas ir mokytojus ją rengiant;
  • organizuoja mokytojų akredituotus kvalifikacijos kėlimo kursus ir mokymus ir kvalifikacijos kėlimo dirbant laboratorijose kursus;
  • organizuoja mokslo populiarinimo paskaitas, konsultacijas abiturientams prieš egzaminus bei mokytojų konferencijas;
  • teikia CHGF dekanui siūlymus tobulinimui, susijusių su kuruojama veiklos sritimi;
  • vykdo kitas Universiteto teisės aktuose numatytas funkcijas ir su jomis susijusius Dekano pavedimus.

 

III SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Centre dirba Centro vadovas ir CHGF darbuotojai, atsakingi už numatytų Centro uždavinių įgyvendinimą, kurie priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 2. Centrui vadovauja Centro vadovas, kuris yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Dekanui. Kai Centro vadovas negali eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.) jo funkcijas atlieka Dekano įsakymu paskirtas Centro darbuotojas.
 3. Centro vadovas atsako už:
  • Centro veiklos, vykdant Centrui pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas ir sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus, planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, užtikrinimą, kad Centrui priskirtos funkcijos ir pavestos užduotys būtų vykdomos laiku ir tinkamai;
  • nurodymų, įgyvendinant Centro vadovui priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, davimą Centro darbuotojams;
  • pasiūlymų CHGF dekanui teikimą pagal savo kompetenciją;
  • CHGF dekano informavimą apie Centro veiklos darbo rezultatus, siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo teikimą;
  • vidaus tvarkos skyriuje užtikrinimą;
  • kitų funkcijų, kurias nustato Centro vadovo pareigybės aprašymas ir kiti Universiteto teisės aktai, bei pavedimai, susiję su Centro funkcijomis, vykdymą.
 4. Centro darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę nustato CHGF darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis Nuostatais, CHGF nuostatais ir kitais Universiteto teisės aktais.

 

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Nuostatais dokumentų valdymo sistemoje supažindinami visi Centro darbuotojai.
 
   

 

 
   
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos