PATVIRTINTA

Vilniaus universiteto

Chemijos ir Geomokslų fakulteto tarybos 2019 m. vasario 6 d. posėdyje, protokolo Nr. 61000-TP-3

 

VILNIAUS UNIVERSITETO CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETO
PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Projektų administravimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau - CHGF) Projektų administravimo skyriaus (toliau - Skyriaus) statusą, veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, atsakomybę, teises ir veiklos organizavimo tvarką.
 2. Skyrius yra administracinio padalinio teises turintis CHGF šakinis neakademinis padalinys, tiesiogiai pavaldus CHGF dekanui.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu (toliau – Statutas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Universiteto senato (toliau – Senatas) ir Universiteto tarybos (toliau – Taryba) nutarimais, Universiteto rektoriaus (toliau – Rektoriaus) ir Universiteto kanclerio (toliau – Kancleris) įsakymais ir potvarkiais, GHGF nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
 4. Skyriaus veikla grindžiama teisėtumo ir viešumo, efektyvumo, skaidrumo, geranoriško bendravimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, atsakomybės už priimtus sprendimus, inovatyvumo ir atvirumo permainoms principais, jo darbuotojų kompetencija, operatyvumu, drausme, kita gerąja praktika.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Skyriaus veiklos tikslai:
  • dalyvauti formuojant CHGF politiką projektų vystymo ir jų procesų valdymo srityse;
  • dalyvauti organizuojant ir valdant CHGF bendruomenei teikiamas CHGF administracijos paslaugas ir visuomenei teikiamas CHGF paslaugas.
 2. Skyriaus uždaviniai:
  • CHGF bendruomenei efektyviai ir tinkamai teikti bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo vystymo, patentavimo ir komercinimo, verslumo ir inovacijų kūrimo skatinimo paslaugas;
  • prisidėti prie CHGF mokslo ir inovacijų tarptautinio žinomumo didinimo;
  • prisidėti prie CHGF rengiamų ir vykdomų projektų administravimo.
 3. Skyrius, siekdamas jam keliamų veiklos tikslų ir įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atsako už šių funkcijų tinkamą vykdymą:
  • užtikrinimą, kad inovacijų vystymo, išradimų patentavimo ir komercinimo procesai būtų organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais nacionaliniais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais;
  • CHGF darbuotojų konsultavimą ir metodinės pagalbos teikimą projektų rengimo bei administravimo klausimais, bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo, patentavimo, verslumo ir inovacijų kūrimo skatinimo klausimais, pagal Skyriaus kompetencijas;
  • Tinkamą CHGF administruojamo atviros prieigos centro veiklos administravimą;
  • CHGF inovacijų viešinimo mokslui ir verslui Lietuvoje ir užsienyje organizavimą;
  • CHGF tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą;
  • ryšių su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, Lietuvos bei užsienio mokslo įstaigomis, organizacijomis ir projektų partneriais palaikymą pagal Skyriaus kompetencijas;
  • fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų, susijusių su Skyriaus administruojamomis sritimis, nagrinėjimą, atsakymų į juos teikimą ir, esant reikalui, kitų priemonių nurodytiems ar rastiems pažeidimams bei trūkumams šalinti ėmimąsi pagal Skyriaus kompetenciją;
  • Universiteto mokslo prorektoriaus, CHGF dekano pavedimų, susijusių su Skyriaus administruojamomis sritimis, vykdymą arba vykdymo koordinavimą;
  • už kitų CHGF ir kituose Universiteto teisės aktuose nustatytų Skyriaus funkcijų ir su jomis susijusių pavedimų vykdymą.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Skyrius, siekdamas jam keliamų veiklos tikslų ir įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  • Gauti iš Tarybos, Senato, Rektoriaus, Kanclerio, Centrinės administracijos šakinių padalinių, CHGF Tarybos, CHGF dekano ir kitų Universiteto vidinių organizacinių darinių, darbo grupių, komisijų, komitetų informaciją, reikalingą Skyriaus veiklos tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  • pagal savo kompetenciją teikti CHGF dekanui, CHGF tarybai ir Centrinės administracijos šakiniams padaliniams pasiūlymus, susijusius su Skyriaus administruojamomis sritimis;
  • pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kaip CHGF vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, Senato ir Tarybos nutarimus, Rektoriaus, Kanclerio įsakymus ir potvarkius, CHGF Tarybos nutarimus ir CHGF dekano įsakymus bei kitus teisės aktus;
  • pasitelkti savo veiklai reikalingus specialistus ir ekspertus, tarp jų ir kitų Universiteto vidinių organizacinių darinių darbuotojus bei specialistus, suderinus su jų vadovais;
  • nuolat tobulinti Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose ir kituose renginiuose, susijusiuose su Skyriaus administruojamomis sritimis;
  • naudotis Universitete nustatyta tvarka priskirtu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, turėti tinkamas darbo sąlygas savo funkcijoms vykdyti (tinkamos patalpos, darbo vieta, apšvietimas, šildymas, apsauga, aprūpinimas IT inventoriumi, įranga), naudotis Universiteto nustatyta tvarka transporto, ryšių, kitomis priemonėmis ir paslaugomis.
 2. Skyrius gali turėti ir kitų Universiteto teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR STRUKTŪRA

 

 1. Skyriuje dirba Skyriaus pareigybių sąraše numatytų pareigybių darbuotojai. Skyriaus funkcijoms įgyvendinti, esant reikalui, gali būti pasitelkiami konsultantai iš Universiteto Centrinės administracijos ar išorės.
 2. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį, CHGF dekano teikimu, skiria ir atleidžia Kancleris teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus CHGF dekanui.
 3. Kai skyriaus vedėjas negali eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jį pavaduoja vienas iš Skyriaus darbuotojų. Skyriaus vedėjo pavadavimo tvarką nustato dekanas skyriaus vadovo teikimu.
 4. Skyriaus vedėjas atsako už:
  • Skyriaus veiklos, vykdant Skyriui pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas ir sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus, planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, užtikrinimą, kad Skyriui priskirtos funkcijos ir pavestos užduotys būtų vykdomos laiku ir tinkamai;
  • nurodymų, įgyvendinant Skyriaus vadovui priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, davimą Skyriaus darbuotojams;
  • pasiūlymų CHGF dekanui teikimą pagal savo kompetenciją;
  • CHGF dekano informavimą apie Skyriaus veiklos darbo rezultatus, siūlymų dėl Skyriaus veiklos tobulinimo teikimą;
  • vidaus tvarkos skyriuje užtikrinimą;
  • kitų funkcijų, kurias nustato Skyriaus vedėjo pareigybių aprašymas ir kiti Universiteto teisės aktai, bei pavedimai, susiję su Skyriaus funkcijomis, vykdymą.
 5. Skyriaus darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę nustato CHGF dekano įsakymu tvirtinami darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis šiais ir CHGF nuostatais.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius naikinamas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Skyriaus nuostatai keičiami CHGF dekano teikimu tarybos nutarimu, išdėstant juos nauja redakcija.
 3. Su šiais nuostatais dokumentų valdymo sistemoje supažindinami visi Skyriaus darbuotojai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos