Informuojame, kad šių metų birželio 13 d. buvo patvirtintas Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustatantis naują studentų rotacijos tvarką.

Pirmoji studentų rotacija pagal Aprašo nuostatas bus vykdoma už 2017–2018 m. m. vertinamąjį laikotarpį, t.y. artimiausia rotacija vyks 2018 m. rugsėjį, ir bus taikoma visiems Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams.

Rotacijos tvarka:

Remiantis Aprašu, pasiekti studijų rezultatai bus vertinami priskiriant juos skirtingiems studijų pasiekimų lygmenims. Pasiekimų lygmenys yra skirstomi į puikų, tipinį ir slenkstinį. Po nustatyto vertinamojo laikotarpio, kuris yra lygus vieniems mokslo metams, nustatomas bendras viso vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo remiantis vertinamojo laikotarpio svertinio studijų rezultatų vidurkio verte:

  • studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;
  • studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;
  • studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo yra nustatomas iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui.
Remiantis Aprašu, gerai besimokančiu bus laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo laikotarpio valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šiuos Apraše nurodytus gero mokymosi kriterijus. 

Laisvas valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias valstybės finansuojamoje vietoje studijavusiam studentui rotacijos metu netekus valstybės finansavimo studijoms, užima geriausiai besimokantys tos pačios studijų formos toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, atitinkantys gero mokymosi kriterijus. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje pakeičiant studijų sutartį ir mokant studijų programos priėmimo metais nustatytą studijų kainą.
Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.

  

Akademinės skolos samprata:

Taip pat, buvo atliktas Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 5.6. punkto, reglamentuojančio akademinės skolos sampratą, keitimas, kuris įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Įsigaliojus pakeitimui akademinė skola Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose bus apibrėžiama kaip žemesnis nei slenkstinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų lygmuo, pasiektas akademinio kamieninio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš šiuose nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką (modulį), perlaikius dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką (modulį) pakeitus kitu.
Po galutinio dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimo perlaikymo pasiektas žemesnis nei slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo bus traktuojamas kaip skola. Daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų turintis studentas yra šalinimas iš Universiteto už nepažangumą.
Studentams, kurie akademinę skolą įgijo iki įsigaliojant šiems Vilniaus universiteto Studijų nuostatų pakeitimams (t.y. iki 2017 m. rugsėjo 1 d.), akademinė skola išliks ir po 2017 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus akademinės skolos sampratos reglamentavimui.

  

Kilus klausimams kreipkitės el. paštu arba telefonu +370 5 219 3144.

Vilniaus universiteto Studentų paslaugų ir karjeros skyrius Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab., LT-10222 Vilnius