book review

 1. Dekano įsakymus dėl Baigiamųjų darbų temų, autorių ir vadovų patvirtinimo į VU IS įrašo katedrų administratoriai likus ne mažiau kaip 2 (dviem) savaitėms iki atitinkamos studijų programos Baigiamųjų darbų gynimų pradžios. Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba) tituliniame lape turi sutapti su patvirtintu temos pavadinimu Dekano įsakyme.

 2. Baigiamąjį darbą ir jo santrauką (anglų kalba) PDF formatu studijuojantysis įveda į VU IS. Jeigu rašto darbe yra priedų, jie turi būti apjungti kartu su pagrindine rašto dalimi, t.y. į duomenų bazę turi būti įkeliamas tik vienas dokumentas (priedai negali būti keliami kaip atskiri dokumentai). Studijuojantysis privalo patvirtinti VU IS, kad darbas yra parengtas savarankiškai, sąžiningai, užpildydamas Garantiją. Baigiamasis darbas kartu su Garantija įteikiama katedros administratoriui (kuriame ginamas darbas) ne vėliau,   kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos studijų programos Baigiamųjų darbų gynimo pradžios. Pateiktas darbas Katedrai užregistruojamas. Neįkėlus Baigiamojo darbo į VU IS ir nepasirašius garantijos, neleidžiama ginti Baigiamojo darbo.

 3. Baigiamasis darbas gali būti ginamas tik Darbo vadovui nusprendus, kad Darbas parengtas tinkamai, yra parašytas taisyklinga kalba, atitinka keliamus reikalavimus bei yra gintinas. Darbo vadovas, prieš priimdamas sprendimą leisti arba neleisti ginti Baigiamąjį darbą, privalo susipažinti su Darbo kompiuterinės patikros ataskaita EPAS ir visa Darbo savarankiškumo kompiuterinės patikros informacija.

  Apie sprendimą leisti arba neleisti Baigiamąjį darbą ginti Studijuojantysis informuojamas ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki atitinkamos studijų programos numatytos Baigiamųjų darbų gynimų pradžios. Darbo vadovo sprendimas leisti ginti Baigiamąjį darbą įrašomas Garantijoje.

 4. Katedros vedėjas ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Darbo gynimo, skiria recenzentą, kuriam perduodamas Baigiamasis darbas. Informaciją apie paskirtą recenzentą Katedros administratorius įrašo į VU IS ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki Darbo gynimo.

  Raštišką atsiliepimą apie Baigiamąjį darbą ir apie tai, ar Darbas atitinka studijų dalyko apraše arba Metodiniuose nurodymuose nustatytus reikalavimus, bei siūlomą Darbo įvertinimą recenzentas įteikia ne vėliau kaip Darbo gynimo dieną, o Studijuojančiajam – ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki Darbo gynimo.

 5. Dekanas savo įsakymu leidžia ginti Baigiamuosius darbus, kurie atitinka šias sąlygas:

  5.1. Studentas yra įvykdęs visą studijų programą;

  5.2. Darbas įkeltas į VU IS;

  5.3. Atspausdintas Darbas pateiktas ir užregistruotas Katedroje;

  5.4. Darbo vadovas leido ginti Baigiamąjį darbą.

 6. Studijuojantysis, numatytu laiku negynęs arba neapgynęs Baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo.

Apie baigiamųjų darbų, jų santraukų pateikimo VU IS tvarką rasite internetiniame puslapyje: http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/st._reglamentuojantys_dok/Rasto_darbu_rengimo_gynimo_kaupimo_tvarka_11_27.pdf 

Jei neturite prisijungimo prie informacinės sistemos, Jums jį reikės susikurti patiems. Kaip tai padaryti parašyta VU interneto svetainėje https://idm.vu.lt/idm/user/login.jsp