Komentarai ir pastabos dėl interneto svetainės

 

diplomai

Data: 2017 m. birželio 21 d.

Laikas:

10.00–12.00 val. Pirmosios pakopos absolventai;

12.00–13.00 val. Antrosios pakopos absolventai.

Vieta: Šv. Jonų bažnyčia (Šv. Jono g. 12, Vilnius)

Absolventus ir svečius sveikins VU Partnerystės prorektorė prof. dr. Greta Drūteikienė, moterų choras „Viva“ ir alumnas Rolandas Maskoliūnas.

Absolventai, negalintys dalyvauti diplomų teikime iki birželio 20 d. 16 val. turi apie tai pranešti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Absolventams skirtos vietos pirmose eilėse.

Gavus diplomą, absolventai rikiuojasi ant pakylos prie altoriaus.

Pabaigoje – bendra nuotrauka su prorektore ir fakulteto administracija.

Po ceremonijos su diplomais grįžtančius absolventus sveikina artimieji.

Kviečiame dalyvauti!

 

Informuojame, kad šių metų birželio 13 d. buvo patvirtintas Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustatantis naują studentų rotacijos tvarką.

Pirmoji studentų rotacija pagal Aprašo nuostatas bus vykdoma už 2017–2018 m. m. vertinamąjį laikotarpį, t.y. artimiausia rotacija vyks 2018 m. rugsėjį, ir bus taikoma visiems Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams.

Rotacijos tvarka:

Remiantis Aprašu, pasiekti studijų rezultatai bus vertinami priskiriant juos skirtingiems studijų pasiekimų lygmenims. Pasiekimų lygmenys yra skirstomi į puikų, tipinį ir slenkstinį. Po nustatyto vertinamojo laikotarpio, kuris yra lygus vieniems mokslo metams, nustatomas bendras viso vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo remiantis vertinamojo laikotarpio svertinio studijų rezultatų vidurkio verte:

 • studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;
 • studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;
 • studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo yra nustatomas iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui.
Remiantis Aprašu, gerai besimokančiu bus laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo laikotarpio valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šiuos Apraše nurodytus gero mokymosi kriterijus. 

Laisvas valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias valstybės finansuojamoje vietoje studijavusiam studentui rotacijos metu netekus valstybės finansavimo studijoms, užima geriausiai besimokantys tos pačios studijų formos toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, atitinkantys gero mokymosi kriterijus. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje pakeičiant studijų sutartį ir mokant studijų programos priėmimo metais nustatytą studijų kainą.
Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.

  

Akademinės skolos samprata:

Taip pat, buvo atliktas Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 5.6. punkto, reglamentuojančio akademinės skolos sampratą, keitimas, kuris įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Įsigaliojus pakeitimui akademinė skola Vilniaus universiteto Studijų nuostatuose bus apibrėžiama kaip žemesnis nei slenkstinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų lygmuo, pasiektas akademinio kamieninio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš šiuose nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką (modulį), perlaikius dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką (modulį) pakeitus kitu.
Po galutinio dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimo perlaikymo pasiektas žemesnis nei slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo bus traktuojamas kaip skola. Daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų turintis studentas yra šalinimas iš Universiteto už nepažangumą.
Studentams, kurie akademinę skolą įgijo iki įsigaliojant šiems Vilniaus universiteto Studijų nuostatų pakeitimams (t.y. iki 2017 m. rugsėjo 1 d.), akademinė skola išliks ir po 2017 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus akademinės skolos sampratos reglamentavimui.

  

Kilus klausimams kreipkitės el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 5 219 3144.

Vilniaus universiteto Studentų paslaugų ir karjeros skyrius Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab., LT-10222 Vilnius

Bakalaurų baigiamųjų darbų gynimai 2017 m.

Katedra

Data

Laikas, auditorija

Analizinės ir aplinkos chemijos

2017 m. birželio 8 d.

10 val. KDA

Fizikinės chemijos

2017 m. birželio 7 d.

10 val. FChA

Neorganinės chemijos

2017 m. birželio 8 d.

10 val. NChA

Organinės chemijos

2017 m. birželio 9 d.

9 val. OChA

Polimerų chemijos

2017 m. birželio 9 d.

10 val. PChA

Taikomosios chemijos

2017 m. birželio 9 d.

10 val. TChA

Biochemijos

2017 m. birželio 6-7 d.

9 val. Jungtinis gyvybės mokslų centras R-102

 

Magistrų baigiamųjų darbų gynimai 2017 m.

Katedra

Data

Laikas, auditorija

Analizinės ir aplinkos chemijos

2017 m. birželio 12 d.

9 val. KDA

Fizikinės ir taikomosios chemijos

2017 m. birželio 12 d.

9 val. FChA

Neorganinės, organinės ir polimerų chemijos

2017 m. birželio 12 d.

9 val. NChA

Biochemijos

2017 m. birželio 9 d.

9 val. Jungtinis gyvybės mokslų centras R-202

         

 

Diplomų įteikimas Chemijos ir geomokslų fakulteto absolventams vyks Šv. Jonų bažnyčioje

2017 m. birželio 21 d. 10:00-12:00 val. bakalauro studijos

2017 m. birželio 21 d. 12:00-13:00 val. magistrantūros studijos

 

 

Pirmiausia, prisijungę prie VU IS “Diplomo priedėlio eskizas” pasitikrinkite diplomų priedėlius. 

Dėl netikslumų diplomo priedėlyje prašome kreipkitės į 312 kab. iki 2017 m. birželio 13 d.

2017 m. birželio 19 ir 20 dienomis nuo 9:30 val. iki 16:00 val. (pietų pertrauka 12-13 val.) kiekvienas absolventas privalo asmeniškai ateiti į 312 kab. (M. K. Čiurlionio g. 21/27) pasirašyti dėl išduodamo diplomo ir kitų baigimo dokumentų registracijos žurnale. Už kitą asmenį gali pasirašyti tik turintis notaro patvirtintą įgaliojimą.

Nepasirašius registracijos žurnale, diplomas ir priedėlis nebus įteiktas.

Jums nebus leista pasirašyti registracijos žurnale:
1. Nesumokėjus mokesčio už studijas ar neįvykdžius kitų finansinių įsipareigojimų.
2. Kol neatsiskaitysite su savo katedromis, VšĮ Būstas, VU biblioteka ir studentų atstovybe.
Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su nurodytais Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos t.y. iki birželio 13 d.

Geomokslų studentų atstovybėje (vidinis kiemas 109 k.) iki birželio 16 d. darbo dienomis nuo 12-14 val. galėsite grąžinti studento pažymėjimus.

Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka

Iki 2017 m. birželio 14 d. visi 2017 metų absolventai turi būti pilnai atsiskaitę su VU padaliniais pagal nustatytą tvarką:

http://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai/45-studijos/studijos/2569-atsiskaitymo-tvarka

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti:

• Universiteto biblioteka (grąžinti knygas, delspinigius, kt.);

• Universiteto Bendrųjų reikalų direkcijos Būsto skyrius (Saulėtekio al. 6);

• Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (grąžinti Lietuvos studento pažymėjimą);

• Fakulteto administracija (įvykdyti kitus įsipareigojimus).

Neatsiskaitę su Universiteto padaliniais absolventams nebus išduodami diplomai fakulteto diplomų įteikimo šventėje.

2017 m. birželio 20 d. visi 2017 metų Chemijos instituto absolventai, neturintys įsiskolinimų, turi ateiti pasirašyti diplomų registracijos žurnale Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanate (Naugarduko g. 24) 10.00 - 12.30 val. ir 13.30 - 17.30 val.

Ateiti pasirašyti turi kiekvienas asmeniškai. Pasirašyti už studentą gali kitas žmogus, kuris turi notaro patvirtintą įgaliojimą dėl dokumentų tvarkymo VU.

Nepasirašę diplomų registracijos žurnale negalės gauti diplomų fakulteto diplomų įteikimo šventėje.

 

240 f 93357169 2on2n6s7kdrdyuo6xvmeuvcn4dztjzec

Prisijungę prie VU IS “Diplomo priedėlio eskizas” prašome pasitikrinti diplomų priedėlius.

Primename, kad bakalauro studijų diplomanto surinktų kreditų skaičius po gynimo turi būti ne mažiau nei 240.

BUS modulių privaloma apimtis visose pirmosios pakopos studijų programose yra ne mažiau kaip 15 kreditų.

Magistrantūros studijų diplomanto surinktų kreditų skaičius po gynimo turi būti ne mažiau nei 120.

Esant netikslumams kreiptis į dekanatą iki 2017 m. birželio 14 d.

 

book review

 1. Dekano įsakymus dėl Baigiamųjų darbų temų, autorių ir vadovų patvirtinimo į VU IS įrašo katedrų administratoriai likus ne mažiau kaip 2 (dviem) savaitėms iki atitinkamos studijų programos Baigiamųjų darbų gynimų pradžios. Baigiamojo darbo temos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba) tituliniame lape turi sutapti su patvirtintu temos pavadinimu Dekano įsakyme.

 2. Baigiamąjį darbą ir jo santrauką (anglų kalba) PDF formatu studijuojantysis įveda į VU IS. Jeigu rašto darbe yra priedų, jie turi būti apjungti kartu su pagrindine rašto dalimi, t.y. į duomenų bazę turi būti įkeliamas tik vienas dokumentas (priedai negali būti keliami kaip atskiri dokumentai). Studijuojantysis privalo patvirtinti VU IS, kad darbas yra parengtas savarankiškai, sąžiningai, užpildydamas Garantiją. Baigiamasis darbas kartu su Garantija įteikiama katedros administratoriui (kuriame ginamas darbas) ne vėliau,   kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos studijų programos Baigiamųjų darbų gynimo pradžios. Pateiktas darbas Katedrai užregistruojamas. Neįkėlus Baigiamojo darbo į VU IS ir nepasirašius garantijos, neleidžiama ginti Baigiamojo darbo.

 3. Baigiamasis darbas gali būti ginamas tik Darbo vadovui nusprendus, kad Darbas parengtas tinkamai, yra parašytas taisyklinga kalba, atitinka keliamus reikalavimus bei yra gintinas. Darbo vadovas, prieš priimdamas sprendimą leisti arba neleisti ginti Baigiamąjį darbą, privalo susipažinti su Darbo kompiuterinės patikros ataskaita EPAS ir visa Darbo savarankiškumo kompiuterinės patikros informacija.

  Apie sprendimą leisti arba neleisti Baigiamąjį darbą ginti Studijuojantysis informuojamas ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki atitinkamos studijų programos numatytos Baigiamųjų darbų gynimų pradžios. Darbo vadovo sprendimas leisti ginti Baigiamąjį darbą įrašomas Garantijoje.

 4. Katedros vedėjas ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Darbo gynimo, skiria recenzentą, kuriam perduodamas Baigiamasis darbas. Informaciją apie paskirtą recenzentą Katedros administratorius įrašo į VU IS ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki Darbo gynimo.

  Raštišką atsiliepimą apie Baigiamąjį darbą ir apie tai, ar Darbas atitinka studijų dalyko apraše arba Metodiniuose nurodymuose nustatytus reikalavimus, bei siūlomą Darbo įvertinimą recenzentas įteikia ne vėliau kaip Darbo gynimo dieną, o Studijuojančiajam – ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki Darbo gynimo.

 5. Dekanas savo įsakymu leidžia ginti Baigiamuosius darbus, kurie atitinka šias sąlygas:

  5.1. Studentas yra įvykdęs visą studijų programą;

  5.2. Darbas įkeltas į VU IS;

  5.3. Atspausdintas Darbas pateiktas ir užregistruotas Katedroje;

  5.4. Darbo vadovas leido ginti Baigiamąjį darbą.

 6. Studijuojantysis, numatytu laiku negynęs arba neapgynęs Baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo.

Apie baigiamųjų darbų, jų santraukų pateikimo VU IS tvarką rasite internetiniame puslapyje: http://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/st._reglamentuojantys_dok/Rasto_darbu_rengimo_gynimo_kaupimo_tvarka_11_27.pdf 

Jei neturite prisijungimo prie informacinės sistemos, Jums jį reikės susikurti patiems. Kaip tai padaryti parašyta VU interneto svetainėje https://idm.vu.lt/idm/user/login.jsp

 

fisher logo 2 site images sd aktualu thumb medium200 150

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro ir Chemijos ir geomokslų fakulteto bakalauro 2-3 kurso studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2017-2018 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur per metus. Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos ir temos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos 2017 m. vasarą.

Paraiškas bakalauro 2-3 kurso studentai turi pateikti iki 2017 m. gegužės 25 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1.    gyvenimo aprašymą (CV); 2.    motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą. Visos siūlomos temos yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2017-2018 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose; 3.    pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo; 4.    valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir papildomos veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra); 5.    praktikos, baigiamojo darbo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti VU Studijų direkcijai (el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Kristiną Pocę: elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , telefonu +37069979843 arba į Lolitą Zaliauskienę: elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , telefonu 852591184.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos nuostatai.

NAUJIENA*!
Nuo 2017-ųjų metų rugsėjo 1 dienos Vilniaus universitete pradedama vykdyti nauja bakalauro studijų programą

„Kartografija ir geografinės informacijos sistemos“.

1 3

 

Kodėl kartografija?

Šiuo metu tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, orientuota į geografinės informacijos visapusišką naudojimą, ypač reiškinių teritorinių ypatumų analizę ir jos rezultatų taikymą strateginiams sprendimams priimti. Kartografija – taikomojo pobūdžio mokslas, todėl studijų programos tikslas – išugdyti būsimų specialistų darbo įgūdžius, bet ir suteikti kuo daugiau praktinių žinių, kurios padedančių rasti įdomų darbą.
Kartografija – labai plati pažinimo šaka, kurioje kiekvienas ras vietą savo pomėgių įprasminimui ir gebės kurti efektingus kartografinius kūrinius.

 

Mitas: Kartografijos studijos yra labai sunkios...

1 1

 

Tikrovė: Kartografinės žinios ir GIS valdymo praktiniai įgūdžiai padeda studijose, tačiau visko galima išmokti studijų metu.

1 2

 

Siekdami konkurencinio pranašumo, Lietuvos verslininkai taiko aukštąsias ir modernias technologijas, todėl informacinės technologijos būtinos šiais laikais norint rasti perspektyvų darbą. Kartografijos srities specialistai šiandien paklausūs ir lengvai susiranda darbą (ir ne tik Lietuvoje), beje, gerai apmokamą.

Karjeros galimybės
Kaip visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje, kartografija (GIS technologijų pagrindu) yra viena perspektyviausių specialybių.

1 4

 

Pagrindinės kartografų darbo sritys:
Gamyba – įgytos kartografinio dizaino ir kompiuterinės grafikos technologijų žinios labai praverčia Interneto ir spaudos dizaino, leidybos bei informacinių sistemų projektavimo srityse.
Administravimas ir valdymas – studijų metu daug dėmesio skiriama sudėtingų ir kompleksiškų projektų valdymui bei probleminių sričių analizės metodų įsisavinimui, todėl kartografijos studijas baigę studentai sėkmingai įsidarbina valdžios ir savivaldos įstaigose ar vadybininkais privačiose įmonėse.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) kviečia visų VU studijų programų, pakopų bei kursų studentus dalyvauti tyrime ir užpildyti anketą apie mokymosi išteklių (knygų, programinės įrangos, technikos ir kt.) poreikį.

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokių mokymosi išteklių paklausa ir trūkumas yra didžiausi. Susisteminusi ir išanalizavusi gautus duomenis, VU SA teiks siūlymus universiteto kamieninių akademinių padalinių administracijoms, kuo papildyti mokymosi išteklių bazes.

Apklausą prašome užpildyti šiuo adresu: apklausa.vusa.lt/index.php/236468. Apklausos pildymas anonimiškas ir užtruks iki 10 minučių.

Tyrimas rengiamas įgyvendinant VU SA 2016–2017 metų veiklos planą.