untitled

Prašome iš dekanato paimti 2017/2018 m. m.žiemos egzaminų sesijos tvarkaraščių blankus.

Užpildytus atnešti į dekanatą iki gruodžio 11 d.

Primename, kad tarp egzaminų turi būti mažiausiai 5 dienos.

general chemistry exams 13

2017/2018 m. m. žiemos egzaminų sesijos laikas:

 

2017 m. gruodžio 22d.

2018 m. sausio 2 - 26 d.

 

Kalėdų atostogos

nuo 2017 m. gruodžio 24 d. iki 2018 m. sausio 1 d.

 

Žiemos atostogos

nuo 2018 m. sausio 27d. iki 2018 m. vasario 3 d.

 

mokymai

VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrius organizuoja mokymus studentams temomis "Karjeros valdymas" ir "Streso valdymas". Kviečiame dalyvauti!

Mokymai apie karjeros valdymą - https://www.facebook.com/events/390226741395065/

Mokymai apie streso valdymą - https://www.facebook.com/events/194957401078479/

 

220x133 1468328477406

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017-2018 metų prioritetų patvirtinimo“ ir 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“, skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose. 2018 m. pavasario semestrui valstybės parama bus skiriama ne daugiau nei 5 atrinktiems kandidatams.

Kandidato statusui keliami reikalavimai:

 • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba tenkinti kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus 2016 m. rugpjūčio 11 d. švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“[1];
 • Būti gerai besimokančiu Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ne žemesnio nei 2 kurso (2 studijų metų) doktorantūros studijų studentu;
 • Turėti tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimą priimti studijoms;
 • Gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos – ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B2), pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Atrankos kriterijai:

 • Pateiktų dokumentų atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams: paraiška pateikta laiku, pateikti visi reikiami dokumentai;
 • Kandidato atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams (žr. Kandidato statusui keliami reikalavimai);
 • Kandidato studijų ir mokslinių pasiekimų atitinkamoje studijų kryptyje aktualumas ir reikšmingumas: vertinami doktorantūros studijų rezultatai, įskaitant vykdytus / vykdomus mokslinius tyrimus, mokslines publikacijas, dalyvavimą mokslinėse konferencijose, baigiamojo darbo temą;
 • Priimančiojo universiteto pasiekimų kandidato pasirinktoje studijų ir (ar) mokslo kryptyje aktualumas ir reikšmingumas, vertinant per tarptautinio pripažinimo perspektyvą;
 • Priimančiojo universiteto reikšmingų pasiekimų tam tikroje studijų ir (ar) mokslo kryptyje atitikimas kandidato keliamiems studijų tikslams ir mokslo tiriamajai veiklai.

Finansinė dalis:

 • Ne ilgesniam nei vieno akademinio semestro laikotarpiui skiriama valstybės parama:
 1. Stipendija – 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Pažymėtina, kad į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus[2];
 2. Dengiama dalis studijų kainos (apskaičiuojama, remiantis 2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-189 „Dėl studentų priimamų 2017 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“)[3];
 3. Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto).

Atkreiptinas dėmesys, kad susidarius situacijai, kai kandidatų paraiškos yra lygiavertės,  prioritetas bus teikiamas kandidatams, turintiems kitus finansavimo šaltinius stipendijai, studijų kainai ar kelionės išmokai apmokėti.

Konkursui pateikiami dokumentai (skenuoti dokumentai turi būti pateikiami paraiškų teikimo sistemoje. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą, skirtą paraiškos teikimui):

 • Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą
 • Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate raštas, patvirtinantis doktorantūros studijų studento statusą, taip pat numatomą studijų užsienio valstybės universitete laikotarpį. Raštas turi būti pasirašytas, pagal mokslo ir studijų institucijos vidinę tvarką, įgalioto asmens;
 • Įgyto magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo/-ų kopijos, įskaitant diplomo priedėlį/-ius. 
 • Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus – atestacijas, išlaikytus doktorantūros egzaminus, jei egzaminai jau buvo laikyti;
 • Studijų planas ir planuojamo mokslinio tyrimo aprašymas, aiškiai jį susiejant su tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto pasiekimais tam tikroje studijų ir (ar) mokslo kryptyje. Studijų planas turi būti suderintas su priimančiuoju universitetu;
 • Dokumentas, kuriame būtų nurodyti kandidato vykdyti / vykdomi moksliniai tyrimai, mokslinės publikacijos, dalyvavimas mokslinėse konferencijose, baigiamojo darbo tema. Dokumentas turi būti patvirtintas kandidato parašu;
 • Motyvacinis laiškas;
 • 1 rekomendacija, parengta per pastaruosius 6 mėnesius kandidato baigiamojo mokslinio darbo vadovo, įskaitant pagrindimą, kodėl kandidatas turėtų vykti į dalines studijas tam tikrame užsienio valstybės universitete;
 • Tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimas priimti kandidatą studijoms;
 • Kalbos, kuria vyks studijos, gerą mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas (ne žemesnis nei pažengusio kalbos vartotojo lygis (B2), pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) – Europass kalbų pasas;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Elektroninė paraiška Fondui teikiama iki 2017 m. gruodžio 1 d. imtinai (pildoma paraiškų teikimo sistemoje);
 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama;
 • Kandidatų paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į aukščiau nurodytus kandidatų atrankos kriterijus (žr. Atrankos kriterijai). Paraiškų kokybės vertinimą atlieka išoriniai vertintojai;
 • Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo valstybės paramos skyrimui priima Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK);
 • Atsižvelgdamas į TSK siūlymus, valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Fondas;
 • Apie paraiškų vertinimo rezultatus bei valstybės paramos skyrimą kandidatai bus informuojami individualiai per paraiškų teikimo sistemą.

 

Kontaktinė informacija

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2,

LT-03106 Vilnius

Tel. nr.: (+370~5) 250 7368, fax: (+370~5) 249 7137

El. paštas:


[1] – Būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę;

   – Būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiu, neturinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisės, tačiau esančiu darbuotoju, savarankiškai dirbančiu, tokį statusą išlaikančiu asmeniu;

   – Būti trečiosios valstybės piliečiu ir asmeniu be pilietybės, turinčiu nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje teisę.

[2] 2017 m. rugsėjo 6 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-672 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje" pakeitimo.

[3] Dalis studijų kainos yra dengiama tuo atveju, jeigu yra numatyta, kad studentas užsienio valstybės universitete turi mokėti už studijas.

why should one do a phd

Visus, įstojusius į doktorantūros studijas 2017 metais, kviečiame spalio 19 d. 15 val. atvykti į VU Gyvybės mokslų centro (Saulėtekio al. 7) 401 auditoriją.

Susitikime, kuriame dalyvaus mokslo prorektorius prof. Rimantas Jankauskas ir Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus vadovė dr. Virginija Uksienė, bus aptariami bendri doktorantūros studijų klausimai.

Vėliau mintimis apie tai, kokia turėtų būti „gera“ daktaro disertacija, pasidalins Gyvybės mokslų centro direktorius dr. Gintaras Valinčius ir Filologijos fakulteto doc. Jurgis Pakerys.

Po susitikimo bus galimybė apžiūrėti Gyvybės mokslų centrą. Susitikimo dalyvius prašome registruotis. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius

 

istock 000057762982 maza

Kviečiame aktyvius Vilniaus universiteto studentus iki spalio 25 d. teikti paraiškas vienkartinėms tikslinėms stipendijoms už pasiekimus mokslo, sporto, kultūros ir visuomeninės veiklos srityse gauti.

Studentas, norintis gauti stipendiją, turi pateikti prašymą Universiteto Studijų informacinėje sistemoje.  Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

•         vykdomos mokslinės veiklos aprašymas  ir dokumentai, įrodantys pasiekimus mokslinėje veikloje (publikuotų ar priimtų publikuoti straipsnių kopijos, projektiniai darbai ir kt.), jei prašymas teikiamas už mokslinę veiklą, atitinkamo kamieninio akademinio padalinio rekomendacija (neprivaloma);

•         vykdomos sportinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys sporto pasiekimus, jei prašymas teikiamas už pasiekimus sportinėje veikloje, Sveikatos ir sporto centro rekomendacija (neprivaloma);

•         vykdomos kultūrinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys kultūrinę veiklą, jei prašymas teikiamas už pasiekimus kultūros veikloje, Kultūros centro rekomendacija (neprivaloma);

•         vykdomos visuomeninės veiklos aprašymas ir dokumentai įrodantys pasiekimus visuomeninėje veikloje, jei prašymas teikiamas už visuomeninę veiklą, atitinkamo kamieninio akademinio padalinio ar įstaigos, kurioje studentas vykdo visuomeninę veiklą, vadovo rekomendacija (neprivaloma).

 

Bendrą vykdomos veiklos aprašymo formą galite rasti čia: https://www.vu.lt/site_files/SD/Studentams/SP/FP/Pavyzdine-vykdomos-veiklos-aprasymo-lentele.docx. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 BSI  iki 15 BSI (šiuo metu 1 BSI lygus 38 Eur). Skiriant vienkartinę tikslinę stipendiją, pirmenybė teikiama studentams, kurie atstovauja Universitetui ir garsina Universiteto vardą.

 

Daugiau informacijos apie vienkartines tikslines stipendijas rasite Vilniaus universiteto stipendijų nuostatuose https://www.vu.lt/site_files/SD/VU-STIPENDIJU-NUOSTATAI-2017-03-17.pdf.

 

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: Finansinės paramos studentams koordinatorė Jurgita Alonderytė-Venckienė tel. (8 5) 219 3235.

virtualimuge site images thumb medium200 150

Šių metų spalio 24–30 dienomis vyks antroji Baltijos šalių Virtualioji karjeros mugė! Mugės metu galėsite susipažinti su Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonėmis iš skirtingų veiklos sričių.

Čia Jūs rasite daug naujos, niekur iki šiol neskelbtos informacijos apie įmones iš darbdavio pusės. Sužinosite kokios motyvacinės sistemos taikomos įmonių darbuotojams motyvuoti, kokiuose renginiuose dalyvauja, kokias šventes švenčia, susipažinsite su vidine įmonių darbo kultūra, pamatysite darbo vietas ir kt.

Jei kada galvoje sukosi mintis apie galimybę gyvai pabendrauti su Jūsų svajonių darbą siūlančios įmonės atstovu, mugės metu turėsite puikią progą šias mintis realizuoti. Aplankykite dominančios įmonės stendą ir pakalbinkite atstovus Jums rūpimais klausimais. Norite sužinoti, ar Jūsų kvalifikacija tinkama siūlomai darbo pozicijai užimti? Klauskite. Domina, kokias karjeros galimybes siūlo? Išsiaiškinkite. Svarbiausia nesivaržykite – įmonių atstovai skiria savo laiką Jums! Bendraukite rašydami online žinutes arba pasinaudodami video skambučio funkcija.

Planuojantiems karjerą ar tiesiog besidomintiems situacija darbo rinkoje puiki proga susipažinti su naujausiais darbo pasiūlymais įvairiausiose veiklos srityse. Virtualiosios karjeros mugės metu turėsite puikią progą tiesiogiai kandidatuoti į trokštamas darbo vietas, o ateities darbdaviai tuo tarpu galės kandidatus rinktis ne tik iš sausų gyvenimo aprašymų, bet ir iš gyvo pokalbio. Laikas sužavėti!

Ir tai yra NEMOKAMA. Norint apsilankyti Karjeros mugėje nereikia niekur vykti, nebūtina lygintis švarko ir laukti eilėse. Pakanka prieigos prie internetinio ryšio ir išmaniojo įrenginio rankose. Naršykite Virtualioje karjeros mugėje be jokių apribojimų. Dabar minutės laisvo laiko gali būti išnaudotas efektyviau: susipažink su įmonėmis iš arčiau, atsirink tinkamiausius darbo pasiūlymus, bendrauk ir diskutuok pokalbių svetainėse, lankykis nuotraukų galerijose ir stebėk webinar‘us, kandidatuok.

Susidomėjai? Tai pasižymėk savo kalendoriuje – spalio 24 d. startuojame! Nori gauti priminimą – registruokis ir gauk naujausią informaciją.

Tavo dėmesio lauks:

Runway Kaunas, UAB 

Danske Bank A/S Lietuvos filialas 

Felit, UAB (IKEA Lietuva) 

Žemaitijos prienas, ABŽemaitijos prienas, AB 

Mars Lietuva, UAB 

Grigeo, AB 

Tele2, UAB 

Headex, UAB 

Barclays Group Operations Limited Lietuvos filialas   

Projektas. Keisk žaidimo taisykles 

Festo, UAB 

KPMG Baltics, UAB 

Blue Bridge, UAB 

Lietuvos energija, UAB 

G4S Lietuva, UAB 

Western Union Processing Lithuania, UAB 

Magnus Logistics, UAB

klim

Kviečiame VU Chemijos ir geomokslų  fakulteto studentus iki š. m. spalio 9 d. teikti prašymus Gražinos Romualdos Klimavičius vardinei stipendijai laimėti.

STIPENDIJOS NUOSTATAI

Stipendija bus skiriama pažangiems Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto antrosios pakopos pirmo kurso studentams, baigusiems pirmąją pakopą Vilniaus universiteto Chemijos fakultete ir studijuojantiems Chemijos fakulteto chemijos ir nanomedžiagų chemijos programose.

Studentai, norintys gauti stipendiją, turi pateikti motyvuotą prašymą skirti stipendiją, bakalauro baigiamojo darbo vadovo ar padalinio, kuriame buvo atliktas baigiamasis darbas, vadovo rekomendaciją bei pasiekimus akademinėje ir (ar) mokslinėje veikloje įrodančius dokumentus.

Prašymus priima ir su stipendijos teikimu susijusiais klausimais konsultuoja Chemijos fakulteto dekanato studijų koordinatorė Giedrė Nenartavičienė tel. (8 5) 219 3104, el. paštas