402eceffcf548bc507bf7ac9fa44dd7b

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 metų I pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Paramos tikslas

Paramos akademinėms išvykoms tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Parama skirta užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2018 metų ketvirtį.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. lapkričio 15 d. 24 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą akademinei išvykai.

Sąlygos akademinei išvykai ir paraiškų teikimui

  1. Akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2018 m. sausio 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 30 d. bei trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.
  2. Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.
  3. Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.
  4. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.
  5. Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai ne daugiau kaip vieną kartą.

 

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursas paramai akademinėms išvykoms gauti vyks atskirai humanitarinių, socialinių mokslo sričių ir meno pogrupyje bei biomedicinos, žemės ūkio, fizinių ir technologijos mokslų sričių pogrupyje. Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai akademinei išvykai gauti ekspertinio įvertinimo formoje.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Lietuvos mokslo tarybos svetainėje iki 2018 m. vasario 1 d.

Paramos dydis, jos išmokėjimas ir remiamos išlaidos

Vienai paramai akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai finansuojamai akademinei išvykai skiriamos paramos dydį nustatys Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, tvirtindamas kvietimo rezultatus .

Akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo būdais, pervedant lėšas doktoranto mokslo ir studijų institucijai. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai (arba maitinimo išlaidos), kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, renginio dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis. Apmokamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos išvykos metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.

Papildoma informacija

Paramą akademinėms išvykoms Taryba skiria vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Šiai paramai apribojimai, numatyti doktorantams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ patvirtinto Stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 16 punktu, nebus taikomi.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į tai, kad išvykos atlikti mokslinį darbą, skaityti paskaitų ar rinkti medžiagos moksliniam darbui nebus finansuojamos.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.


Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p. .

 

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

lmt

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2018 metais gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Paramos tikslas

Paramos už akademinius pasiekimus tikslas – paremti produktyviai dirbančius doktorantus.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2018 metų ketvirtį.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą už akademinius pasiekimus.

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų vyks atskirai kiekvienos mokslo (meno) srities pogrupyje. Priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, gali būti sudaromi bendri kelių mokslo ir meno sričių pogrupiai. Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai už akademinius pasiekimus gauti ekspertinio įvertinimo formoje.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Tarybos svetainėje iki 2018 m. kovo 1 d.

Paramos už akademinius pasiekimus dydis ir skyrimas

Paramos už akademinius pasiekimus dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį. Konkretų paramos dydį 2018 metams Taryba nustatys atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir meno kūrinių kiekį ir jų lygį, doktorantų paramai numatytą skirti lėšų sumą. Parama už  akademinius pasiekimus skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Papildoma informacija

Paramą už akademinius pasiekimus Taryba skiria vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Šiai paramai apribojimai, numatyti doktorantams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ patvirtinto Stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 16 punktu, nebus taikomi.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

 


Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

4 1

Kviečiame dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos ir asociacijos INFOBALT organizuojamoje  8-ojoje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“.

KVIETIMAS

vytautas balevicius vjokubausko

2017 m. lapkričio 8 d. (trečiadienį) 16:00 val. Neorganinės chemijos auditorijoje vyks mokslinis seminaras - pranešimą tema "Kietojo kūno BMR: struktūros ir dinamikos charakterizavimas" skaitys Prof. Vytautas Balevičius (Fizikos fakultetas, Vilniaus universitetas)

Kviečiame dalyvauti!

 

mtd akcija iliustracija naujienai 642x336 642x336

Publikuok savo mokslinių tyrimų duomenis arba jų metaduomenis sistemoje MIDAS ir dalyvauk žaidime!
Jei dirbi ar studijuoji Vilniaus universitete, įkelk savo mokslinių tyrimų duomenų rinkinius į MIDAS (vartotojo vadovas) ir dalyvauk žaidime. Už kiekvieno mokslinio tyrimo duomenų rinkinio ir (arba) jo metaduomenų publikavimą įgyjamas vienas akcijos numeris, galiojantis tuo metu vykstančio žaidimo etapo metu: I etapas – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d., II etapas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.
Ką gali laimėti akcijoje „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“?
Kai renkiesi MIDAS, laimi dvigubai – asmeninę mokslo bibliometrinę analizę pagal Web of Science™ ir Scopus™ duomenis bei 100 eurų vertės dovanų kuponą moksliniams leidiniams įsigyti. Kiekvieną akcijos etapą išrenkama po 10 dovanų rinkinių laimėtojų. Dalyvis gali laimėti daugiau nei vieną prizų rinkinį, bet ne daugiau kaip du per visą akcijos laikotarpį.
Akcijos globėjas – Vilniaus universiteto mokslo prorektorius prof. dr. Rimantas Jankauskas.
Daugiau informacijos: https://goo.gl/NULwuW

writing research brief383109052

 

2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. 14 val. VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto doktorantas VAIDAS KLIMKEVIČIUS gins disertaciją

„Katijoninių šepetinių statistinių ir diblokinių kopolimerų sintezė ir jų panaudojimas titano dioksido nanodalelių dispersijoms stabilizuoti“

fizinių mokslų srities, chemijos mokslo krypties (03P) daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012–2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Ričardas Makuška (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Chemijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

prof. dr. Saulutė Budrienė – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

doc. dr. Andra Dėdinaitė (Karališkasis technologijos institutas (KTH), Švedija, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

prof. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

doc. dr. Aušvydas Vareikis (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

prof. dr. Albinas Žilinskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

 

Disertacijos gynimas vyks Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Neorganinės chemijos auditorijoje (Naugarduko g. 24, Vilnius).

Disertacija bus ginama lietuvių kalba.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

 

dissertation topics

2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. 12 val. VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Polimerų chemijos katedros doktorantė JŪRATĖ JONIKAITĖ-ŠVĖGŽDIENĖ

gins disertaciją  „Anijoninių šepetinių polimerų sintezė RAFT polimerizacijos ir klik chemijos metodais ir jų tyrimas“ fizinių mokslų srities, chemijos mokslo krypties (03P) daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011–2017 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Ričardas Makuška (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Chemijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

prof. dr. Saulutė Budrienė – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

doc. dr. Andra Dėdinaitė (Karališkasis technologijos institutas (KTH), Švedija, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

prof. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

doc. dr. Aušvydas Vareikis (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);

prof. dr. Albinas Žilinskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Disertacijos gynimas vyks Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Neorganinės chemijos auditorijoje (Naugarduko g. 24, Vilnius).

Disertacija bus ginama lietuvių kalba.

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

 

 

foto 9

 

2017 m. rugsėjo 27 d. (trečiadienį) 16:00 val. Neorganinės chemijos auditorijoje vyks mokslinis seminaras. Pranešimą tema "Modernioji virpesinė spektrometrija" skaitys prof. Gediminas Niaura (Fizinių ir technologijos mokslų centras).

Kviečiame dalyvauti!