CHGF dekaną iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų VU Statuto ir CHGF nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka fakulteto Taryba ir teikia skirti Rektoriui.

 Nuo 2017-03-16 iki 2017-04-14 kandidatų į fakulteto dekanus kėlimas ir registravimas.

 Pretendentai Rinkimų komisijos pirmininkui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymas dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Mokslinį laipsnį nurodančio dokumento kopija;
 5. Veiklos programa (iki 2 psl.);

 Rinkimų komisijos pirmininkas prof. (HP) dr. Stasys Tautkus.

Kontaktai: Naugarduko g. 24, 224 ir 228 kab., 2193114, 2193117, .

Nariai:

 1. doc. dr. Gintautas Stankūnavičius;
 2. Emilija Zakaitė – studentų atstovė.

 

2017-04-18 skelbiamas kandidatų į fakulteto dekanus sąrašas.

Dekano rinkimai vyks 2017 m. balandžio 26 d.

Iš VU Chemijos ir geomokslų fakulteto nuostatų:

CHGF DEKANAS

 1. CHGF dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus.
 2. CHGF dekanas atsakingas ir atskaitingas Tarybai ir Rektoriui. CHGF dekanas pagal pareigas yra rektorato narys ir dalyvauja Universiteto strateginiame valdyme. CHGF ūkio ir turto valdymo bei kitais neakademinės veiklos organizavimo klausimais CHGF dekanas taip pat atskaitingas Universiteto kancleriui (toliau – kancleris).
 3. CHGF dekanas renkamas 5 metams, vadovaujantis Statutu ir šiais nuostatais.
 4. Konkursą CHGF dekano pareigoms eiti skelbia Taryba likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki kadenciją baigiančio CHGF dekano įgaliojimų pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos atvejais, kai CHGF dekano įgaliojimai nutrūksta anksčiau termino dėl kitų priežasčių.
 5. Konkursą CHGF dekano pareigoms eiti ir rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) bei jų rezultatus nustato CHGF rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į CHGF dekano pareigas.
 6. CHGF dekaną iš akademiniuose šakiniuose padaliniuose ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų ir savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. CHGF dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.
 7. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja du pirmajame balsavimo ture daugiausiai ir nevienodai balsų gavę kandidatai arba visi daugiausiai ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei po pakartotinių balsavimų CHGF dekanas neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą CHGF dekano pareigoms eiti.
 8. CHGF dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų CHGF rinkimų komisija skelbia CHGF interneto svetainėje. CHGF dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais. Pripažinus rinkimus negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai.
 9. Įvykusių CHGF dekano rinkimų rezultatus CHGF rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša Rektoriui. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu CHGF dekanu nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius CHGF dekano rinkimus. Kol bus išrinktas CHGF dekanas, Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria vieną iš kadenciją baigusio CHGF dekano prodekanų.
 10. Tas pats asmuo CHGF dekanu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo CHGF dekanu buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 11. CHGF dekanas turi prodekanus, kurių skaičių tvirtina CHGF Taryba. Visi CHGF prodekanai yra pavaldūs ir atskaitingi CHGF dekanui. CHGF prodekanų kandidatūras ir funkcijas CHGF dekano teikimu tvirtina ir sprendimus dėl CHGF prodekanų nušalinimo priima Taryba.
 12. CHGF prodekanų įgaliojimų trukmė susieta su CHGF dekano įgaliojimų trukme: išrinkus ir paskyrus naują CHGF dekaną, baigiasi kadenciją baigusio CHGF dekano ir prodekanų įgaliojimai. Naujai išrinktas ir paskirtas CHGF dekanas gali Tarybai teikti siūlymą laikinai pratęsti kadenciją baigusių CHGF prodekanų įgaliojimus, kol šių nuostatų tvarka bus paskirti nauji CHGF prodekanai.

CHGF dekanas:

 1. atsako už vadovavimą CHGF bei už CHGF veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu; atsako, kad CHGF veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, poįstatyminius ir Universiteto teisės aktus;
 2. atsako už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje CHGF veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programų sąsają ir šių programų tarpdalykinius ryšius;
 3. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti CHGF veiklos planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti CHGF veiklos planą; stebi, kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę;
 4. teikia Tarybai svarstyti CHGF veiklos metinę ataskaitą;
 5. teikia Tarybai tvirtinti CHGF prodekanų skaičių, jų kandidatūras ir funkcijas;
 6. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių akademinių padalinių steigimo ir likvidavimo ir, Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui teikti Senatui tvirtinti atitinkamus CHGF nuostatų pakeitimus;
 7. teikia siūlymus Tarybai dėl CHGF nuostatų pakeitimų;
 8. teikia Tarybai svarstyti ir tvirtinti šakinių akademinių padalinių nuostatus;
 9. teikia siūlymus Tarybai dėl šakinių neakademinių padalinių steigimo ir (arba) likvidavimo; Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui steigti ir (arba) likviduoti tokius padalinius;
 10. teikia Tarybai tvirtinti CHGF pajamų ir išlaidų metinę sąmatą, jų įvykdymo ataskaitas;
 11. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl CHGF mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programų;
 12. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl CHGF studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems;
 13. teikia Rektoriui siūlymus dėl CHGF vykdomų studijų kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir kitų CHGF teikiamų paslaugų kainų;
 14. teikia Tarybai tvirtinti studijas ir mokslinį darbą CHGF reglamentuojančias taisykles;
 15. šakinio akademinio padalinio vadovo teikimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus, vyriausiojo mokslo darbuotojo ir kitas konkursines pareigas, siūlo Rektoriui priimti į darbą ir atleisti iš darbo CHGF darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas;
 16. skatina CHGF darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
 17. atsako už CHGF tarptautinius ryšius;
 18. koordinuoja sutarčių, reikalingų CHGF vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą, ir užtikrina CHGF iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;
 19. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose kamieninio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas kamieninio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.
 20. Įgyvendindamas CHGF veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, CHGF dekanas pagal kompetenciją leidžia įsakymus, potvarkius, duoda privalomus nurodymus CHGF akademinės bendruomenės nariams ir kitiems darbuotojams.
 21. CHGF veiklos organizavimo klausimais CHGF dekanui pataria Į dekanato sudėtį privalomai įeina CHGF prodekanai, CHGF šakinių akademinių padalinių vadovai ir Universiteto studentų atstovybės padalinio CHGF pirmininkas. Dekanato veiklos forma – posėdžiai, šaukiami CHGF dekano sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Dekanato posėdžiams pirmininkauja CHGF dekanas arba CHGF dekano paskirtas posėdžio pirmininkas.
 22. CHGF dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. CHGF dekanas turi nedelsdamas atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia Taryba dviejų trečdalių visų Tarybos narių balsų dauguma arba jei Taryba paprasta balsų dauguma pritaria Rektoriaus pareikštam nepasitikėjimui. Jei CHGF dekanas, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Taryba arba Rektorius, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 28 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.