toppr icons studying on computer2 400x400 

Informuojame, kad pokalbis su pretendentais į Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos mokslo krypties (N 003) doktorantūrą vyks 2019 m. birželio 26 d. 10.00 val. CHGF Chemijos instituto 220 kab. (Naugarduko g. 24, Vilnius).

2019 METŲ PRIĖMIMO Į CHEMIJOS MOKSLO KRYPTIES (N 003) DOKTORANTŪRĄ DISERTACIJŲ TEMATIKOS

Stojamojo pokalbio į Chemijos mokslo krypties (N 003) doktorantūrą vertinimo komisija:

 1. habil. dr. Audrius Padarauskas – pirmininkas;
 2. (HP) dr. Ričardas Makuška;
 3. habil. dr. Arūnas Ramanavičius;
 4. dr. Rimantas Raudonis;
 5. (HP) dr. Stasys Tautkus;
 6. habil. dr. Sigitas Tumkevičius.

 

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai:

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV),

 iki 10 balų

Pokalbio įvertinimas (PĮ),

iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD),

iki 10 balų

1 x (SV)

1 x (PĮ)

1 x (MD)

 

Minimalus balas – 22.

2019 metų priėmimo į doktorantūrą taisykles rasite ir nuo birželio 3 d. iki birželio 25 d. 12:00 val.  prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse pateikti galite internetiniu adresu

https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt

be pavadinimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardinėms stipendijoms 2019 – 2020 m. m. gauti. Ministerija skirs bakalauro ir (ar) vientisųjų studijų II-IV kurso programų studentams 190 Eur per mėnesį dydžio stipendijas, o magistro studijų II kurso ir (ar) vientisųjų studijų V-VI kurso – 266 Eur per mėnesį dydžio stipendijas.

Prezidento A. Smetonos vardo stipendijai kiekvienas padalinys gali siūlyti po keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės.

Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš biomedicinos mokslų studijų srities arba gyvybės mokslų ir sveikatos mokslų krypčių grupių.

Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities arba matematikos, informatikos ir fizinių mokslų krypčių grupių.

Prezidento A. Brazausko vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš socialinių mokslų studijų srities arba ugdymo, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių.

Prezidento J. Žemaičio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš technologijų mokslų studijų srities arba inžinerijos ir technologijos krypčių grupių.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro arba vientisųjų studijų būsimųjų III-IV kursų studijų programų studentai, bei du magistro būsimojo II kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų V-VI kursų studentai.

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentai, pretenduojantys gauti vardinę stipendiją, iki balandžio 9 d. (imtinai) elektroniniu paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Studento prašymas skirti vardinę stipendiją (skenuotas su parašu);
 2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus;
 3. Studento užpildyta kandidato, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma;
 4. Mokslo darbų, pranešimų kopijos.

Dokumentų pavyzdines formas galite rasti www.chgf.vu.lt.

Fakulteto administracija pagal minėtas kvotas kiekvienai studijų sričiai atrinks po 4 kandidatus ir pateiks jų sąrašą Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriui. Iš visų kamieninių akademinių padalinių pasiūlytų kandidatų specialiai sudarytoje komisijoje bus atrinkti 20 pretendentų, kurių kandidatūros stipendijai gauti bus pateiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai nuo balandžio 23 d. iki gegužės 1 d. 15 val. skaitmeniniu pavidalu turės pateikti paraiškas ir dokumentus Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu: http://www.lma.lt/Paraiskos/2019-m-lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatus galima rasti adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420727.

Kviečiame Chemijos ir geomokslų fakulteto studentus dalyvauti konkurse Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto vardinei stipendijai gauti.

 

Stipendijos tikslas – skatinti Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentus dalyvauti mokslo renginiuose, siekti išskirtinių studijų ir mokslo rezultatų ir įsitraukti į aktyvią mokslinę ir savanorišką veiklą, kurios pagrindinis tikslas yra populiarinti mokslą.

 

Konkurse gali dalyvauti pažangūs (neturintys skolų ir akademinių skolų, bendras studijų svertinis vidurkis ne mažiau nei 7,00) visų CHGF programų pirmosios ir antrosios pakopos visų kursų studentai, kurie atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų:

 1. studentai, planuojantys dalyvauti mokslo renginiuose (konferencijos, konkursai, vasaros mokyklos, mokymai ir kt.);
 2. studentai, dalyvavę mokslo renginiuose ir yra šių renginių nugalėtojai ar prizininkai;
 3. studentai, aktyviai atliekantys mokslinius tyrimus arba pasižymintys aktyvia moksline arba savanoriška veikla, kurios pagrindinis tikslas yra populiarinti mokslą.

 

Norintys pretenduoti į stipendiją iki balandžio 15 d. CHGF Studijų skyriui el. paštu aleksandra.prichodko@chf.vu.lt turi pateikti:

 1. prašymą skirti stipendiją;
 2. dokumentus, įrodančius ketinimą dalyvauti mokslo renginiuose (kvietimą į renginį, pranešimo kopiją, dalyvavimo išlaidų sąmatą ir kt.);
 3. dokumentus, įrodančius kandidato pasiekimus studijų, mokslinėje ar savanoriškoje veikloje (studijų rezultatų išrašą, straipsnio (-ių) publikacijos (-ų) kopiją (-as) ir kt.).

 

Informacija apie stipendijos gavėjus bus patalpinta CHGF interneto svetainėje balandžio 25 d.

 

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto studentams nuostatai

Prašymo skirti stipendiją forma

Dalyvavimo mokslo renginyje sąmatos forma

chemistry

III kurso studentų dėmesiui!

Pirmosios studijų pakopos III kurso studentai kviečiami į organizuojamą susitikimą, kurio metu bus trumpai aptarta ir informuota apie 2019-2020 m. m. studentų profesinės praktikos organizavimo tvarką.

Biochemijos studijų programos studentams susitikimas organizuojamas 2019 m. balandžio 2 d. 10.00 val. Taikomosios chemijos auditorijoje.

Chemijos ir Nanotechnologijų chemijos studijų programų studentams susitikimas organizuojamas 2019 m. balandžio 3 d. 14.00 val. Taikomosios chemijos auditorijoje.

Skaityti daugiau...

dutchreview money euros 1024x683

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų konkursas

Paraiškos priimamos 2019 m. balandžio 3 d. – gegužės 1 d. 16 val.

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Iš viso skiriama 30 LR Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų (valstybinių ir nevalstybinių) studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose. Kandidatus stipendijoms atrenka aukštosios mokyklos.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teikiant kandidatus į LR Prezidentų vardines stipendijas, būtina remtis studijų krypčių ir krypčių grupių sąrašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“.

Aukštųjų mokyklų atrinkti kandidatai patys pildo ir teikia paraišką Lietuvos mokslų akademijos svetainės elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje:

http://www.lma.lt/Paraiskos/lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas

Atrinktų kandidatų sąrašą aukštosios mokyklos iki 2019 m. balandžio 21 d. siunčia
el. p.    arba paštu adresu: Silvai Aukštinaitienei,  Gedimino pr. 3–314, 01103 Vilnius, Tel.8-684-69349.

 

Su konkurso nuostatais ir reglamentu galite susipažinti http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos

attention

 

Prašome nuo kovo 20 d. iki kovo 27 d. CHGF Chemijos instituto dekanate (221 kab.) užsirašyti, kurioje fakulteto katedroje norite atlikti baigiamąjį darbą bakalauro laipsniui įgyti.

Prašome nurodyti ir kitą katedrą, jeigu nebūtų galimybės priimti į pageidaujamą katedrą.

 

Studentai, kurie iki kovo 27 d. bus komandiruotėje – katedrą pasirinkti gali parašydami laišką el. paštu .

 

Kovo 28 d. jūsų pasirinkimai bus perduoti katedrų vedėjams, kurie balandžio 1-5 dienomis organizuos susitikimą su studentais dėl baigiamojo darbo vadovo paskyrimo.

 

Jeigu į kurią nors katedrą pageidaujančių bus daugiau, negu katedra gali priimti, studentai bus atrenkami pagal pažangumą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos